M.Sc Student 2021

Sachin

Ravishankar Srivastava

Rachita Chauhan

Neha Yadav

Jayesh Jain

Deepak Kumar

Ashish Kurmi

M.Sc Student 2020

Ayush Srivastava

Alok Yadav

Gunjan Saini

Kshitij Kathait

Aynal 

Pamei